واحد تولید

خط تولید این مجموعه با بهره گیری از جدیدترین دستگاه های اتوماتیک در دو خط مجزا و جمعا ۲۰ دستگاه به همراه بکارگیری از افراد مجرب و کارشناس آمادگی تولید به میزان — در سال را دارد.