فایل توسط مرکز فناوری اطلاعات شرکت پدیده عرش نوین دریافت گردید./